Yukarı Çık

Sayın Komşularımız,

26 Haziran 2021

2021 Yılının ilk bölümünde yapılan faaliyetler hakkında sizleri bilgilendirmek maksadıyla hazırlamış olduğumuz 2021 Yılı Birinci Altı Aylık Faaliyet Raporu’nu aşağıda bilgilerinize sunarız.

A- Genel Hususlar;

 1. Yönetim Planımız gereği Aralık ayı içerisinde yapılması gereken Parsel Malikleri Olağan Genel Kurulu, müteakiben de Ocak ayı içerisinde yeni seçilmiş temsilcilerin katılımıyla toplanması gereken Temsilciler Kurulumuzun toplanmasına yönelik müracaatlar yapılmış olmakla birlikte, mevcut pandemi şartları nedeniyle gerekli izinler alınamamış; dolayısıyla 2021 Yılı İşletme projemiz görüşülememiş; Yönetim ve Denetim Organlarımızın seçimleri yapılamamıştır. Gelişen bu durum karşısında yılın ilk yarısında da mevcut Yönetim ve Denetim Kurullarımız görevlerini sürdürmek durumunda kalmışlardır.
  Nadiren yaşanan böyle bir duruma yönelik olarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yönünde İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuş, ayrıca buna paralel olarak Hukuk Bürosu ve Denetim Kurulumuzdan alınan görüşler çerçevesinde, site hizmetlerinin aksatılmadan devamının sağlanabilmesi maksadıyla; Genel Kurul Toplantıları yapılıncaya kadar mevcut yönetim ve denetim organlarımızın göreve devam etmesi; mevcut işletme projemizin herhangi bir yatırım aksiyonu alınmaksızın sürdürülmesi ve Temsilciler Kurulunun vermiş olduğu yetkiye binaen aidatların %10 oranında artırılmasına karar verilmiştir.
  Bahse konu artış, 2020 yılı aidatlarına aksettirilmiş olan 2019 yılı kesin hesap sonuçları ve önceki etapların birleşmesi neticesinde ortaya çıkan iç borçlara yansıtılmamış olması nedeniyle konut bazında net artışlar etaplara göre farklılık göstermekle birlikte ortalama net artış %6 civarında oluşmuştur.
 2. Halen devam etmekte olan pandemi sürecinde Bilim Kurulu ve Hükümet tarafından alınan önlem ve kararlara paralel olarak sitemizdeki yaşamsal hizmetlerin aksatılmadan sürdürülebilmesi için gerekli önlemler alınmış ve bu hizmetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Ayrıca bu sürecin sebep olduğu ekonomik sorunların sitemizi etkilememesi adına çeşitli tasarruf tedbirleri alınarak yapılan planlama ve uygulamalar neticesinde, sitemiz bu zor dönemde park alanı kiraları, SGK ödemeleri, stopaj, elektrik, su vb. ödemeleri ile firma ödemelerini zamanında ve eksiksiz olarak yapmıştır.
 3. Mevsimsel şartlar nedeniyle zorunluluk arzeden ağaçlandırma çalışmaları mevcut kaynaklarla icra edilmiş olup; yeni dönem yatırım projelerinde planlamaya dahil edilmiştir.
 4. Acil işlem gerektiren site atık su altyapısının İSKİ’ye devri kapsamında işlemler başlatılmıştır. Bahse konu husus 2021 Yılı Yatırım Projesinde de planlamaya alınmıştır.
 5. Güvenlik Sisteminde bir aksamaya meydan vermemek adına, mevcut sözleşmeye uygun olarak fiyat düzenlemesi yapılarak güvenlik firması ile sözleşme yenilenmiştir.
 6. Asgari ücrette yapılan düzenleme nedeniyle personel ücretleri belirtilen kıstas dahilinde güncellenerek herhangi bir mağduriyet veya yasal sorun olmaması sağlanmıştır.
 7. Servis hizmeti, Jeneratör Bakım Hizmetleri sözleşmesi mevcut sözleşme gereği oranlarda fiyat artışı yapılmak kaydıyla yenilenmiştir.
 8. 2020 Yılı boyunca Çevre İlaçlama Hizmeti kapsamında çalıştığımız firma ile sözleşme iptal edilmiştir. Konu hakkında şehir bazında çalışma yapan büyük firmalar, tedarikçiler ve belediyeler ile irtibata geçerek detaylı bir araştırma ve inceleme çalışması yürütülmüştür. Neticesinde ilgili firmalar tarafından şu ana kadar uygulanmış sistemin yeterli olmadığı, özellikle sitemizdeki çevre, arazi ve bitki yapısının çok farklılıklar arzettiği için, bölgemizde daha detaylı ve farklı bir metodun uygulanması gerçeği ortaya çıkmıştır.
  Şu ana kadar yürütülen uygulama planında, villa bahçeleri dahil kemirgen istasyonları kurulumu ve kene ilaçlaması, ortak alanlarımız için ise sürüngen ilaçlaması ve uçan haşereler için yaz mevsiminde araç üstü ULV çalışması bulunmakta idi. Yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde;
  1. ULV(Araç üstü cihaz ile site içi yollarda dolaşarak püskürtmeli ilaçlama hizmeti) ilaçlamasının neredeyse hiçbir etkisinin olmadığı, zira havaya atılan çok küçük partiküllerin kısıtlı bir sürede ve kısıtlı bir alanda etkili olduğu;
  2. Konut bahçelerinde yapılan kene ilaçlamasının ise ilaçlama öncesinde çimlerin biçilmiş olması ve sonrasında da asgari 2 gün sulama yapılmaması gerektiği; bunun da tarafımızca merkezi olarak kontrolünün mümkün olamayacağı; neticesinde de böyle bir aksiyonun sonuç alınamayacak anlamsız bir masraf kalemi oluşturduğu değerlendirilerek; bu hizmetlerin merkezi olarak alınmaması, arzu eden veya ihtiyaç duyan sakinimizin bahçesi için kendisinin böyle bir hizmeti alması daha uygun bulunmuş,
  3. Bu tür olumsuzlukları bertaraf etmek için öncelikle bahse konu sinek ve haşere kaynaklarının kontrol altına alınması; devamında da üreyebilecek sinek ve haşereleri baskılamak için villa bahçeleri de dahil olmak üzere tüm açık alanlarımızda tabiata zarar vermeyecek tarzda ve çok daha etkin ilaçlarla mücadele edilmesi,
  4. Kontrolümüzde olan parklarda kene ilaçlaması yapılması,
  5. Villa bahçelerinde ve ortak alanlarımızda kemirgen ile mücadele çalışmasının sürdürülmesi planlanmıştır.

  Mücadelede kullanılacak ilaçların seçimi kapsamında da detaylı incelemeler yapılmış; bu hizmeti yoğun olarak sürdüren özellikle sahil kesimi belediyeleri ile de koordine edilerek gerekli aksiyonlar alınmış ve halihazırda da çok planlı bir şekilde mücadele sürdürülmektedir.,

 9. BEDAŞ nezdinde bulunan Site ortak alan elektrik aboneliklerimiz, sabit fiyat garantisi ve %12 indirim sağlanarak ZORLU ENERJİ firmasına aktarılmıştır. Bu süreçte ödenmesi gereken yaklaşık 60.000 TL. tutarındaki teminat tutarı değerli komşumuz Sn. Didem AYDIN’ın destekleri ile ödenmeksizin işlemler tamamlanmıştır. Bu vesile ile değerli destekleri için kendilerine teşekkürlerimizi sunarız.
 10. Sitemiz internet altyapısının FİBEROPTİK sisteme dönüşümü tamamlanmıştır.
 11. Çalışanlarımızın kıdem tazminatları kapsamında açılmış olan hesaba Nisan ayına kadar gerekli aktarımlar yapılmış ve bu tutar karşılığında daha önceki dönemlerde olduğu gibi fon alımı yapılarak nemalandırmaya devam edilmiştir. Nisan ayı sonrasındaki dönemde bütçe kısıtları nedeniyle bu aktarım yapılamamış olup; yeni bütçenin onaylanması ile birlikte talep edilecek fark ödemeleri ile bu ödemeler de tamamlanacaktır.
 12. Mevsimsel şartlara göre saha çalışanlarımıza iş kıyafeti alımı yapılmıştır.
 13. Ortak Alan Sigortamız yenilenmiştir.
 14. Ambulans hizmeti bu dönemde de kesintisiz devam etmiş olup; 5 ay süresince 580 talebe müdahale edilmiştir.
 15. Ramazan ayı münasebeti ile her yıl olduğu gibi bu sene de tüm çalışanlarımıza Ramazan Kolisi alımı yapılmıştır. Ayrıca Semt Sakini Komşularımıza yönelik olarak düzenlenen kampanya çerçevesinde 44 sakinimizin katılımı ile 634 adet Erzak kolisi temin edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.
 16. Hukuksal süreci devam eden konularımız;
  1. Neo Club Kira Faturasına İtiraz Süreci; NEO Yapı tarafından alacaklarımız ve sitenin uğratıldığı zararlar gözetilmeksizin Sosyal Tesis kirası kapsamında tarafımıza icra ve haciz davası açılmış, mahkeme kiranın ödenmesi ve tahliyesi yönünde karar vermiş, müteakiben bu karar tarafımızca istinaf mahkemesine taşınmıştır. Dava halihazırda sürmekte olup; bahse konu döneme ait kira ödemesi banka hesaplarında muhafaza edilmektedir.
  2. Yönetim Planına Aykırılık Hakkındaki Hukuki Süreç; Yapılan yazılı ve sözlü uyarılara rağmen Yönetim Planımıza aykırı olarak konutunu boyatan ve mimari yapıyı bozacak tarzda eklemeler yaptıran 4 (Dört) sakinimiz hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Bir sakinimiz için de ihtarname gönderilmiş olup, süreçler halen devam etmektedir. Daha önce konutunu Yönetim Planına aykırı bir renk (Gri) ile boyatan sakinimiz de yasal işleme gerek kalmaksızın konutunu tekrar Yönetim Planımıza uygun bir renk ile boyatmıştır. Bu vesileyle; yapılması planlanan her türlü tadilatı Yönetimimiz ile koordine ederek sitemizin mevcut mimarisine ve doğasına karşı çok duyarlı davranış sergileyen değerli site sakinlerimize de ayrıca teşekkürlerimizi iletiriz.
  3. Aidat Takibi için İcra Davaları; Aidat ödemesini düzenli olarak yapmayan sakinlerimize ihtar gönderilmiş; yapılan ikazlara ve ihtarlara rağmen aidat borcunu kapatmamış olan 4 (Dört) sakinimiz hakkında üzülerek kanuni takip başlatılmış ve tahsilatlar yapılmıştır.
  4. Site Yönetimine Hakaret Davası; Bir sakinimizin site yönetimine yönelik hakaretleri nedeniyle açılan davada mahkeme ilgili sakinin Yönetim Kurulu Üyelerine toplam 9.000 TL. tazminat ödemesine hükmetmiş olup; dava halen istinaf sürecindedir. Bu kapsamda diğer bir dava da halen sürmektedir.
  5. NEO Yapı Alacakları Davası ; Konkordato sürecinde olan NEO Yapı’nın alacaklarımıza olan itirazı mahkemeye taşınmış olup; bahse konu alacaklar mahkeme kararıyla ilgili firmanın borçları arasına kaydedilmiş; fakat şu aşamada NEO Yapı’nın iflas etmiş olması neticesinde ilgili işlemler oluşturulacak olan İflas Masası vasıtasıyla yeniden düzenlenecektir.
  6. ECRİMİSİL Ödemesi ; Temmuz 2020 döneminde Ana giriş kapımız ve Orman girişinde bulunan toplam 20.000 m2 arazinin hazine arazisi olduğu savı ile tarafımıza rücu edilen 463.000 TL. Ecrimisil ödemesi için, tutarın yüksekliğinden hareketle hukuk büromuz vasıtasıyla ilgili makam nezdinde itirazımız yapılmış olup; halihazırda tarafımıza bir dönüş olmamıştır.
  7. Diğer Hukuki Süreçlere Katılım; Sitemiz dahilinde gerek aile içi konulardan kaynaklanan sorunlar, gerekse de sitemizin hak ve hukukunu korumak adına birçok yasal süreçlere muhatap olunmuş ve bu kapsamda birçok kez ilgili mahkemeler ve kolluk kuvvetleri nezdinde duruşma ve sorgulara Yönetim Kurulu ve Site Müdürü olarak katılım sağlanmak zorunda kalınmıştır.

B- Site Genel Bakım Faaliyetleri;

 1. Site etrafında bulunan tel çit ve duvarlar sık sık kontrol edilerek deformasyonlar giderilmiş, açıklıklar kapattırılmıştır.
 2. Bölgemizde çok sık elektrik kesintisi yaşanmasına rağmen, jeneratörlerimizin bakımları ve yakıt ikmalleri düzenli olarak yaptırılarak sakinlerimizin yoğun elektrik kesintilerinden etkilenmemesi sağlanmıştır. Özellikle son dönemde yağışlı hava şartları sonrasında yer altında bulunan orta gerilim hatlarında meydana gelen arızalarda BEDAŞ ile birlikte süratle aksiyon alınarak asgari sürede arızaların giderilmesi sağlanmıştır.
 3. Ortak alanlarımızda bulunan bitkiler budatılmış, gübrelenmiş ve periyodik olarak sulamaları sağlanmıştır.
 4. Pandemi sürecinde tüm tesislerimiz periyodik olarak dezenfekte ettirilmiş, site içerisinde ortak kullanım alanlarına bilgilendirme afişleri asılarak farkındalık yaratılmış ve hijyen tedbirleri kapsamında park alanlarımıza ve tesislerimizin girişlerine el dezenfektanları yerleştirilmiştir.
 5. Pandemi sürecinde, çalışan personelimiz bazında almış olduğumuz koruyucu tedbirler ve sokağa çıkış yasakları süresince ilgili makamlar ile yapılan koordineler ile site hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi sağlanmıştır.
 6. Akasya Parkın 433 adaya bakan cephesinde bulunan yığma taş duvarın tehlike arzetmesi üzerine bahse konu duvar bölgesinde sağlamlaştırma çalışması yaptırılmıştır.
 7. Akasya Park çevresinde bulunan tel çitlerin altına bordür taşları döşetilmiştir.
 8. Olumsuz hava şartları nedeni ile zarar gören çevre güvenlik sistemlerimiz ortak alan sigortamız kapsamında tamir ettirilmiştir.
 9. Çevre ilaçlama sisteminde destek olmak maksadıyla, potansiyel sinek, sivrisinek tehdidi olarak değerlendirilen bölgelere sinek kovucu SİNKAP yerleştirilerek koruma duvarları oluşturulmuştur.
 10. Eskimiş, solmuş trafik işaretlerimiz yenilenmiştir.
 11. Site iç yolların tamir ve bakımları yaptırılmış, halen de sürdürülmektedir.
 12. Kamuya ait yollar hakkındaki şikayet kapsamında Belediye ile koordineli olarak çalışılma yapılmış, ilgili sokakların sonlarında bulunan duvarlar yıktırılmış; yerlerine panel çit kapılar yaptırılmıştır. 08 Ocak Cuma günü belediye ekiplerince yerinde kontroller yapılmış, akabinde tekrar kapılar kapatılmıştır.
 13. Sahada çalışan personelimiz için yazlık iş kıyafeti alımı yapılmıştır.
 14. Akasya Park için ilave yerden aydınlatma yaptırılmıştır.
 15. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgınla mücadelenin ön plana çıktığı bir dönemde sitemizdeki yaşamın sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi, aynı zamanda da sitemizin yaşamsal konulardaki ciddi sorunlarına ortak akıl ile çözümler üretilmesi yönünde, gerekli tüm kurum ve kuruluşlar ile gerekli koordineler yapılarak aksiyonlar alınmıştır.

  2020 Yılı genel kurul çalışmaları neticesinde sitemiz maliklerinin teveccühü ile Site Yönetim Kuruluna seçilmiş olan ve aynı zamanda sitemizde bizzat yaşayan komşularınız olarak; gelişen zaruri durum nedeniyle bu güne kadar devam ettirdiğimiz görev süremizde, gerek iş yaşamımızdan gerekse de kendimize ve ailelerimize ayırdığımız özel zamanlarımızdan feragat ederek yürüttüğümüz bu süreçte, çalışmalarımıza emek ve önerileri ile katkı sağlayan başta Temsilciler Kurulu ve Denetim Kurulumuzun değerli üyeleri olmak üzere tüm komşularımıza teşekkür ediyoruz.

Saygılarımızla.

NEOGÖLPARK İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ

İletişim Merkezi Tel: 0 (212) 681 03 00

e-mail: info@golparksitesi.com